VÝUKA
Ing. Monika Manychová, Ph.D., Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D.
BH001
Pozemní stavitelství I - přednášky
BH001
Pozemní stavitelství I - cvičení
BH003
Pozemní stavitelství III - cvičení
BH006
Projekt - pozemní stavitelství
BH059
Tepelná technika budov - cvičení
CH016
Sanace a adaptace budov - cvičení
BH001
Pozemní stavitelství I - přednášky
Ke zkoušce si, prosím, přineste průkaz studenta!
Zkoušející: Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D.
Otázky ke zkoušce
1. Legislativa ve stavebnictví, normalizace, obory stavebnictví.
2. Fáze procesu výstavby.
3. Hlavní konstrukční části budov, základní způsoby zakreslování objektu.
4. Modulová koordinace, koordinační a základní rozměry.
5. Konstrukční systémy, rozdělení, požadavky na konstrukční systémy.
6. Stavební konstrukce, konstrukční prvky, rozdělení.
7. Zatížení stavebních konstrukcí.
8. Stabilita objektu, prostorová tuhost.
9. Stěny, stěnové systémy, rozdělení, namáhání stěn.
10. Zdivo, požadavky na zdivo, hodnocení.
11. Únosnost zdiva, malty.
12. Cihelné zdivo, typy, vazby.
13. Tvárnicové zdivo, typy, vazby.
14. Kamenné a smíšené zdivo.
15. Monolitické stěny, bednění.
16. Montované stěny, rozdělení.
17. Monolitické překlady, rozdělení, požadavky, namáhání.
18. Montované překlady, rozdělení, požadavky, namáhání.
19. Zděné nenosné stěny, rozdělení, funkce, stabilita.
20. Monolitické nenosné stěny, rozdělení, funkce, stabilita.
21. Montované nenosné stěny, rozdělení, funkce, stabilita.
22. Komíny.
23. Vodorovné konstrukce, rozdělení, požadavky.
24. Stropní konstrukce, rozdělení, požadavky.
25. Klenby.
26. Monolitické deskové stropy.
27. Monolitické nosníkové stropy.
28. Montované deskové stropy.
29. Montované nosníkové stropy.
30. Konstrukce převislé a ustupující, rozdělení, stabilita, požadavky, konstrukční řešení, zábradlí.
31. Balkony.
32. Lodžie, římsy.
33. Arkýře, terasy.
34. Pozední věnce, funkce, provádění, návaznost na stropní konstrukce.
35. Konstrukce spojující různé úrovně, rampy, žebříky, výtahy, zábradlí.
36. Schodiště, rozdělení, navrhování.
37. Desková schodiště.
38. Schodnicová schodiště.
39. Zakládání staveb, rozdělení, přípravné práce.
40. Zemní práce, zajištění stěn výkopů.
41. Plošné základy, rozdělení, roznášení zatížení v základové půdě, hloubka založení.
42. Zakládání na hranici pozemku a v prolukách, změna úrovně základové spáry.
43. Hlubinné základy.
44. Spodní stavba nepodsklepených a podsklepených budov, anglické dvorky.
45. Zastřešení, rozdělení, požadavky.
46. Šikmé střechy, rozdělení, namáhání.
47. Krovy, rozdělení, namáhání.
48. Vaznicové soustavy krovů.
49. Střešní plášť šikmých střech.
50. Spoje dřevěných prvků.
51. Odvodnění šikmých střech, krytiny šikmých střech.
52. Ploché střechy, rozdělení, vrstvy plochých střech.
53. Střešní plášť jednoplášťových plochých střech.
54. Obrácená střecha.
55. DUO střecha.
56. Provozní střechy, krytiny plochých střech.
57. Dvouplášťové ploché střechy, princip, odvodnění, větrání.
58. Dilatační, posuvné a stavební spáry.
59. Podlahy, rozdělení, vrstvy, ukončení u stěn, dilatace.
60. Povrchové úpravy, rozdělení.
61. Výplně otvorů.
62. Konstrukční systémy skeletové, rozdělení, prvky.
63. Rámové skelety.
64. Deskové a hlavicové skelety.
 
LITERATURA:

 • Matoušková, D.: Pozemní stavitelství I., VUT v Brně, 1993
 • Matoušková, D.: Pozemní stavitelství II., VUT v Brně, 1995
 • Matoušková, D., Solař, J.: Pozemní stavitelství I., VŠB Ostrava, 2005
 • Zlámal, L.: BH01 – Pozemní stavitelství I., studijní opory pro kombinované studium, Brno, 2005
 • Maceková, V., Vlček, M.: Zakládání staveb, ERA Brno, 2004, 2006
 • Fajkoš, A.: Ploché střechy, CERM Brno, 2002
 • Matějka, L.: BH05 – Šikmé a strmé střechy, studijní opory pro kombinované studium, Brno, 2005
 • Klimešová, J.: M01 – Nauka o pozemních stavbách, studijní opory, Brno, 2005
 • Fajkoš, A.: Ploché střechy, VUT v Brně, 1997
 • Kos, J., Fajkoš, A., Zlámal, L., Štěpánková, P.: Konstrukce pozemních staveb III.,
 • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části, 2004
 • ČSN ISO 128-23 (01 3114) Technické výkresy – pravidla zobrazování – část 23: Čáry část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví, 2004
 • ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení, 1998
 • ČSN 73 4301 Obytné budovy, 2004
 • Vyhl. č. 137/1998 O obecných technických požadavcích na výstavbu
 • Vyhl. č. 369/2001 O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu na výstavbu