SOFTWARE
VÝUKA
Doc. Ing. Monika Manychová, Ph.D., Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D.
BHA001
Pozemní stavitelství I
přednášky
BHA001
Pozemní stavitelství I
cvičení
BHA008
Pozemní stavitelství IV
cvičení
BH006
Pozemní stavitelství
projekt
BHB005
Tepelná technika budov
cvičení
NHB042
Sanace a adaptace budov
cvičení
BHA001
Pozemní stavitelství I
přednášky
Zkoušející: Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D.
 
 
Tématické okruhy ke zkoušce:

 • Historický vývoj stavitelství
 • Projektová činnost ve výstavbě
 • Fáze procesu výstavby
 • Technické požadavky na stavby
 • Modulová koordinace
 • Základní požadavky na konstrukce pozemních staveb
 • Konstrukční prvky a konstrukční systémy
 • Svislé nosné konstrukce
 • Svislé nenosné konstrukce
 • Překlady nad otvory
 • Schodiště
 • Rampy, žebříky, výtahy
 •  
  Doporučená literatura:

 • Matoušková, D.: Pozemní stavitelství I., VUT v Brně, 1993
 • Matoušková, D.: Pozemní stavitelství II., VUT v Brně, 1995
 • Kos, J., Fajkoš, A., Zlámal, L., Štěpánková, P.: Konstrukce pozemních staveb III.,VUT v Brně, 1997
 • Moudrý, I., Novotný, M., Spáčil, M., Škramlik, J.: Pozemní stavitelství I, VUT v Brně, 1998
 • Hájek, P.: Konstrukce pozemních staveb 10, CVUT Praha, 2002
 • Matoušková, D., Solař, J.: Pozemní stavitelství I., VŠB Ostrava, 2005
 • Klimešová, J.: M01 – Nauka o pozemních stavbách, studijní opory, Brno, 2005
 • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části, 2004
 • ČSN ISO 128-23 (01 3114) Technické výkresy – pravidla zobrazování – část 23: Čáry část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví, 2004
 • ČSN 73 4301 Obytné budovy, 2004
 • Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)
 • Vyhl. č. 137/1998 O obecných technických požadavcích na výstavbu
 • Vyhl. č. 369/2001 O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu na výstavbu