SOFTWARE
VÝUKA
Doc. Ing. Monika Manychová, Ph.D., Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D.
BHA001
Pozemní stavitelství I
přednášky
BHA001
Pozemní stavitelství I
cvičení
BHA008
Pozemní stavitelství IV
cvičení
BH006
Pozemní stavitelství
projekt
BHB005
Tepelná technika budov
cvičení
NHB042
Sanace a adaptace budov
cvičení

ZADÁNÍ
1-1314-26SKLADBY
Protokoly:
VZOR
Protokol č. 01
VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
ZADÁNÍ:
Vypočtěte součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1] u zadaných konstrukcí S1, S2, S3, T1, P1, P2 a vypočtenou hodnotu porovnejte s požadovanou a doporučenou hodnotou uvedenou v ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1: 2012. Výsledky sestavte do tabulky v závěru.
Protokol č. 02
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
ZADÁNÍ:
Navrhněte vhodné opatření pro konstrukce S1, S2, S3, T1, P1 a P2 tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1: 2012 na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN,rc. Výsledky sestavte do tabulky v závěru. Navržené úpravy zakreslete a popište.
Protokol č. 03
VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA VÝPLNÍ OTVORŮ
ZADÁNÍ:
Vypočtěte součinitel prostupu tepla Uw těchto výplní otvorů:
1. oken O1, O2 a O3
2. dveří: D1
Výpočet proveďte podle podkladů od výrobců a podle ČSN EN ISO 10077-1. Vypočtené hodnoty posuďte s hodnotami normovými podle ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1: 2012. Výsledky sestavte do tabulky v závěru.
Protokol č. 04
PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OBÁLKOU BUDOVY
ZADÁNÍ:
Vypočítejte průměrný součinitel prostupu tepla Uem zadaného objektu po provedení zateplení.
Porovnejte s požadovanou hodnotou podle ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 a proveďte zatřídění do klasifikační třídy.
Okrajové podmínky:
- převažující vnitřní návrhová teplota θim = 18°C až 22°C
- návrhová vnitřní teplota v zimním období θi = 20°C
   (tabulka 1.1 ČSN 73 0540-3:2005)
- návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období θe je určena v zadání
   (tabulka H2 ČSN 73 0540-3:2005)
Protokol č. 05
PRŮBĚH TEPLOT V KONSTRUKCI
ZADÁNÍ:
Stanovte průběh teplot v konstrukcích S1S, S1N, P1S a P1N.
1. graficky
2. početně
Okrajové podmínky:
- návrhová vnitřní teplota v zimním období
   θi = 20°C, θi,sut = 10°C
- návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období
   θe = –13°C / –15°C
Protokol č. 06
POVRCHOVÉ TEPLOTY, TEPLOTNÍ FAKTOR
ZADÁNÍ:
Vypočtěte nejnižší povrchovou teplotu θsi,min a teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi
- v konstrukcích S1S, S1N, P1S, P1N,
- ve svislých koutech S1S – S1S, S1N – S1N,
- ve vodorovných koutech P1S – S1S, P1N – S1N.
Posuďte s normovými hodnotami.
Okrajové podmínky:
- θi = 20°C
- θai = θi + Δθai = 20+0,6 = 20,6°C
- φi = 50%
- θe = –13°C / –15°C
- Rsi = 0,25 m2.K.W-1 pro výpočty šíření vlhkosti (tabulka J.1, sloupec 4)
- θi,sut = 10°C
Protokol č. 07
DVOJROZMĚRNÉ TEPLOTNÍ POLE
ZADÁNÍ:
Vypočtěte součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1] konstrukce T1S se systematickými tepelnými mosty.
Protokol č. 08
KONDENZACE VODNÍ PÁRY UVNITŘ KONSTRUKCE
ZADÁNÍ:
Stanovte oblast kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce S1S.
Protokol č. 09
ROČNÍ BILANCE VODNÍ PÁRY UVNITŘ KONSTRUKCE
ZADÁNÍ:
Vypočítejte roční množství zkondenzované vodní páry Mc,A [kg.m-2.a-1] a roční množství vypařitelné vodní páry Mev,A [kg.m-2.a-1] v konstrukci S1S. Porovnejte s požadavky danými normou.
Protokol č. 10
VÝPOČET V PROGRAMU TEPLO 2014
ZADÁNÍ:
V programu TEPLO 2014 vypočtěte součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1], teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi [-] a množství zkondenzované vodní páry Mc,a [kg.m-2.a-1] a množství vypařitelné vodní páry Mev,a [kg.m-2.a-1] u konstrukce S1S. Proveďte posouzení podle ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1: 2012. Výsledky porovnejte s hodnotami z předchozích protokolů.
Podklady:
Tepelný odpor při přestupu tepla
Normové požadavky U
Prezentace k protokolu číslo 2
Lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými tepelnými vlivy zasklení, distančního rámečku a rámu
Činitel teplotní redukce
Teplotní přirážka
Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu
Vlhkostní přirážka
Částečné tlaky nasycené vodní páry v závislosti na teplotě: tabulka
Částečné tlaky nasycené vodní páry v závislosti na teplotě: vztahy
Prezentace: kondenzační oblast
Relativní vlhkost a doba trvání teplot venkovního vzduchu
Prezentace: odvození rovnice vedení tepla